صعود چهل سالهنویسنده (ها) : سید محمد حسین راجی و سید محمد رضا خاتمی و به اهتمام جمعی از نخبـگان حـوزوی و دانشــگاهی
ناشر : انتشارات آستان قدس رضوی
دسته کتاب : نثر معاصر
شابک : 978-622-6090-38-4
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
تاریخ آخرین نوبت چاپ : ۱۳۹۹
نسخه الکترونیکی : دارد
تعداد صفحات : ۳۲۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۷۰٬۰۰۰ ریال

    کتاب مذکور شامل 9 فصل (استقلال، گسترش عدالت اجتماعی، گسترش برخورداری های عمومی، عزت و اقتدار، پیشرفت های زیرساختی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت در معنویت، کرامت زن، آزادی و مردم سالاری) است که در ادامه به جزئیات هرکدام از فصول اشاره شده است.

این کتاب را می توان کتابی شاخص برای انقلاب اسلامی دانست. کتابی که نیاز به آن کاملا احساس می شد. کتابی که کارهای انجام گرفته در انقلاب اسلامی را مقایسه با کارهای قبل از انقلاب کند. این مقایسه در کتاب به خوبی انجام گرفته است. از مهم ترین کارهای این کتاب می توان پرداختن به موضوعات متنوع و کارهای مختلف انقلاب اسلامی دانست. همچنین استفاده ار آمارهای بین المللی از مهم ترین کارهای این کتاب است. خوانندگان با خواندن این کتاب می توانند به عمق و فعالیت های انقلاب اسلامی کاملا پی ببرند.

کتاب مذکور شامل 9 فصل (استقلال، گسترش عدالت اجتماعی، گسترش برخورداری های عمومی، عزت و اقتدار، پیشرفت های زیرساختی، پیشرفت صنعتی، پیشرفت در معنویت، کرامت زن، آزادی و مردم سالاری) است که در ادامه به جزئیات هرکدام از فصول اشاره شده است.

فصل اول: استقلال (از وابــستگی دوران پــهلوی تـا اســتقلال ایـــران اسلامی، استقلال در کشورهای دنیا)

فصل دوم: گسترش عدالت اجتماعی (نابرابری، فقر)

فصل سوم: گسترش برخورداری های عمومی (امنیت غذایی، آموزش مناسب، بهداشت، دسترسی به آب، دسترسی به برق، دسترسی به سوخت، دسترسی به وسایل ارتباطی، شاخصه توسعه انسانی)

فصل چهارم: عزت و اقتدار (اقتدار امنیتی، اقتدار نظامی، اقتدار منطقه ای)

فصل پنجم: پیشرفت های زیرساختی (حوزه حمل و نقل، علم و فناوری)

فصل ششم: پیشرفت صنعتی (انرژی، صنعت)

فصل هفتم: پیشرفت در معنویت (معنویت در دوران پهلوی، معنویت در جمهوری اسلامی، تأثیر جمهوری اسلامی بر معنویت دنیا، بحران معنویت در غرب)

فصل هشتم: کرامت زن (زن در نگاه سران ایران، بررسی وضعیت زنان، کرامت زن در غرب)

فصل نهم: آزادی و مردم سالاری (آزادی و مردم سالاری، آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی، نقد شاخص های آزادی در غرب)

صعود چهل ساله

مروری بر دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی

پیشرفت ها و دستاوردهای ایران اسلامی در چهاردهه گذشته بنابر آمارهای بین المللی نشانگر موفقیت های جمهوری اسلامی علیرغم همه مشکلات و کمبودهاست. جهت آشنایی بیشتر با دستاوردهای غرور آفرین ملت مسلمان ایران، کتابی تحت عنوان "صعود چهل ساله"، کـه به تالیف آقایان سید محمد حسین راجی و سید محمد رضا خاتمی و به اهتمام جمعی از نخبـگان حـوزوی و دانشــگاهی و مطالعــه بیــش از 17 هــزار ســاعت به بررسی ۱۹۰۰۰ آمار بین المللی پرداخته است و در 320 صفحه تمام رنگی تهیه و تدوین شده و در سال 1399  و به  قیمت ۵۷۰۰۰ هزار تومان از سوی انتشارات آستان قدس رضوی منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

در این کتاب، میزان دستیابی جمهوری اسلامی ایران بــه آرمان هایی از قبیـل عدالت، اســتقال، معنویــت، آزادی، کرامت زن، مردمسالاری دینی، گسـترش رفــاه عمومی و... بــا اسـتفاده از نزدیکترین و متناسبترین شــاخصه های بین المللــی بــه آرمانهای انقــلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نکته منحصر به فرد درباره کتاب مذکور این است که ارجاعات آن بــه معتبرتریــن منابــع، اسناد و آمارهای بین المللــی نظیــر: داده هــای اطلاعاتی سازمان ملل، بانک جهانی، ســازمان جهانــی غــذا و کشــاورزی، ســازمان جهانی سـلامت، دفتر برنامه توســعه ملل متحد و دیگر مراجع آماری جهانی مســتند شــده اســت و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از پیش از انقلاب تاکنون را نشان می دهد.

 فایل pdf کتاب در پیوست ارائه می گردد.

ارسال با ایمیل: