خوابگاه خودگردان

تعداد بازدید:۲۹۸۷

 

   از آنجایی که بسیاری از دانشگاه ها ظرفیت محدودی برای پذیرش دانشجویان غیر بومی دارند و خوابگاه مورد نیاز این دانشجویان را ندارند،  بر همین اساس خوابگاه های خودگردان برای برطرف کردن نیازهای این دانشجویان پدید آمدند. خوابگاه های خودگردان همان خوابگاه های غیر دولتی هستند که با دریافت هزینه ای بالاتر از خوابگاه های دانشگاهی، اتاق هایی  رادر اختیار دانشجویان قرار می دهند تا دیگر دغدغه محل اسکان در شهر محل تحصیل را نداشته باشند. طبق آئین نامه مصوب دانشگاه شهید مطهری، امور دانشجوئی- فرهنگی نظارت بر  آن را برعهده دارد. 

استفاده از اینگونه خوابگاه تابع شرایطی است که دانشجویان موظف به رعایت آن می باشند؛

شرایط واگذاری خوابگاه خود گردان و نحوه استفاده دانشجویان 

کلید واژه ها: امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی امور دانشجوئی خوابگاه