مطالب مرتبط با کلید واژه

گروه های آموزشی


برنامه درسی ورودی ۹۹ به بعد

    این برنامه درسی صرفاً برای دانشجویان ورودی مهر 1399 به بعد اجرائی است؛ بدیهی است برای دانشجویان ورودی قبل از آن تاریخ، برنامه درسی مصوب 1380 کما فی السابق دنبال می گردد.

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر اکرم صفیری مدیریت گروه فقه و حقوق اسلامی رزومه a.safiri@motahari.ac.ir داخلی 120- 33963300-021