برنامه درسی ورودی ۹۹ به بعد

تعداد بازدید:۸۹۹

    این برنامه درسی صرفاً برای دانشجویان ورودی مهر 1399 به بعد اجرائی است؛ بدیهی است برای دانشجویان ورودی قبل از آن تاریخ، برنامه درسی مصوب 1380 کما فی السابق دنبال می گردد.

کلید واژه ها: فلسفه و حکمت اسلامی برنامه درسی گروه های آموزشی آموزش ورودی 99