مطالب مرتبط با کلید واژه

آموزش


معرفی واحد آموزش

بخش آموزش دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران تهران زیر مجموعه معاونت آموزشی مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری می‌باشد. آموزش واحد خواهران تهران متولی نظارت بر سیر ارائه دروس به دانشجویان در رشته‌های مقطع کارشناسی است. دانشجویان این دانشگاه پس از گذراندن آزمون سراسری و ...

برنامه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه امتحانی رشته فلسفه و حکمت اسلامی برنامه امتحانی رشته فقه و حقوق اسلامی برنامه امتحانی رشته روانشناسی برنامه امتحانی دانشجویان ورودی 99 رشته فلسفه برنامه امتحانی دانشجویان ورودی 99 رشته فقه و حقوق اسلامی برنامه امتحانی دانشجویان ورودی 99 رشته روانشناسی      

برنامه درسی ورودی ۹۹ به بعد

    این برنامه درسی صرفاً برای دانشجویان ورودی مهر 1399 به بعد اجرائی است؛ بدیهی است برای دانشجویان ورودی قبل از آن تاریخ، برنامه درسی مصوب 1380 کما فی السابق دنبال می گردد.

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر منیره پلنگی؛ مدیریت گروه فلسفه و حکمت اسلامی رزومه m.palangi@motahari.ac.ir داخلی 107-33963300-021