مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیر گروه "


مدیر گروه

سرکار خانم دکتر منیره پلنگی؛ مدیریت گروه فلسفه و حکمت اسلامی رزومه m.palangi@motahari.ac.ir داخلی 107-33963300-021   

مدیر گروه

سرکار خانم دکتر اکرم صفیری مدیریت گروه فقه و حقوق اسلامی a.safiri@motahari,.ac.ir داخلی 120- 33963300-021