آئین نامه تحصیل همزمان در دو رشته استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی