برنامه امتحانی پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد.

کلید واژه ها: مدرسه عالی شهید مطهری واحد خواهران تهران امتحانات پایان‌ترم نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم