بیمه دانشجوئی

تعداد بازدید:۲۱۸

    

 

   شرکت سهامی بیمه آسیا به استناد قوانین و مقررات و عرضه بیمه در ایران و به موجب شرایط مندرج در قرار دادی که با دانشگاه شهید مطهری دارد؛ نسبت به تامین پوشش خطرات مشمول بیمه شدگان دانشجو در این مجموعه اقدام می نماید.

قرار داد بیمه دانشجوئی:

    بیمه شدگان ( کلیه دانشجویان ) طبق این قرارداد به صورت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا ( حادثه) تحت پوشش می باشند .

     لازم است در صورت وقوع خسارت، در اولین فرصت و حد اکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وقوع خسارت نقص عضو و 30 روز از تاریخ فوت، مراتب کتباً به بیمه گر اطلاع داده شود و اصل و یا تصویر برابر اصل مدارک مورد لزوم را ارائه گردد.

مدارک لازم جهت حادثه و نقص عضو :

    1- گزارش مشروح حادثه مبنی بر علت

    2- مدارک مثبته دال بر عضویت بیمه شده

    3- در صورتی که حادثه مربوط به رانندگی باشد گواهینامه معتبر باید ارائه گردد 

    4-کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

    5- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و یا خاتمه درمان

    6- اصل صورت هزینه های پزشکی

مدارک لازم جهت فوت :

    1- گزارش مشروح حادثه مبنی بر علت ، زمان ، مکان دقیق وقوع با ذکر نام بیمه شده

    2- گوتهی پزشکی قانونی و یا اخرین گواهی پزشک معالج در مورد تعیین علت فوت  

     3- خلاصه رونوشت وفات صادره از طرف اداره ثبت احوال

    4- کلیات صفحات شناسنامه باطل شده

     5- در صورتی که حادثه مربوط به رانندگی باشد ارائه گواهینامه معتبر

کلید واژه ها: حادثه بیمه امور دانشجوئی امور طلاب، دانشجوئی و فرهنگی