فراخوان عضویت در انجمن علمی ـ دانشجویی واحد خواهران تهران

انجمن علمی ـ دانشجویی واحد خواهران تهران در رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت و روانشناسی عضو فعال می‌پذیرد.
فراخوان عضویت در انجمن علمی ـ دانشجویی واحد خواهران تهران

به‌منظور تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند از کلیه دانشجویان مستعد جهت عضویت در انجمن علمی ـ دانشجویی دانشگاه در رشته‌های فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت، و روانشناسی دعوت می‌شود تا برای حضور در انتخابات به امور فرهنگی مراجعه نمایند.

 

کلید واژه ها: دانشگاه شهید مطهری خواهران تهران انجمن علمی ـ دانشجویی فقه و حقوق اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی روانشناسی