اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده علوم انسانی»

گروه فقه و حقوق

گروه «فلسفه» و «کلام»

دکتر منیره پلنگی

دکتر منیره پلنگی

دانشیار

دریافت رزومه
دکتر بی‌بی فاطمه مظلوم ترشیزی

دکتر بی‌بی فاطمه مظلوم ترشیزی

مربی

دکتر عطیه زندیه

دکتر عطیه زندیه

استادیار

دریافت رزومه
دکتر معصومه اسماعیلی

دکتر معصومه اسماعیلی

استادیار

گروه روانشناسی